Partners

Övriga organisationer Utbildning

Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som stärker samhällets säkerhet samtidigt som vi ger människor möjligheten att utveckla förmågor och socialt ansvarstagande. Vi har cirka 26 500 medlemmar och består av 23 regionala förbund och 15 rikstäckande förbund med olika kompetensinriktningar.

Vår främsta uppgift är att rekrytera och utbilda frivilliga till avtal för Försvarsmaktens och delar av krisberedskapssystemets behov. Vi bedriver även omfattande ungdomsverksamhet och försvarsinformation.

Utbildningen för Försvarsmakten genomförs som grundläggande soldatutbildning och specialistutbildning för både hemvärnsförbandens behov och övrig insatsorganisations behov. För det senare genomföra vi exempelvis militära tolkutbildning, hälsoskyddsutbildning och utbildning för informatörer och fältartister. Syftet med utbildningen är att deltagarna bibehåller och utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter inom respektive kompetensområden.

Den frivilliga utbildningen bedrivs även för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra centrala myndigheter samt för länsstyrelser. Utbildningen omfattar både grundläggande utbildning för de som deltar i regionala och nationella förstärkningsresurser och som utbildning av kommunikatörer, CBRN-specialister och andra frivilliga som stödjer samhället vid en kärnteknisk olycka.

För att kunna stärka samhällets säkerhet genom att rekrytera och utbilda människor har vi ett stort behov av den kompetens som finns bland de som på olika sätt tjänstgör, eller har tjänstgjort, i Försvarsmakten. Det är kompetens som behövs framförallt för vår omfattande utbildningsverksamhet.

Här hittar du mer information: