Nyheter & Aktiviteter

Aktivitet
18 december, 2017

Arbetsgivare berättar

Bevakningsbranschen och Försvarsmakten har hittat rätt

Bevakningsbranschens väktare, skyddsvakter, ordningsvakter med flera löser idag uppgifter i samhället som ställer stora krav på bevakningsföretagen. BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd har till uppgift att bland annat utbilda de olika personalkategorierna i branschen. Den största efterfrågan är väktare med cirka 2000 nya grundutbildade per år.

En utmaning idag är att hitta personer som har rätt kompetens och uppfyller kraven från polismyndigheten och bevakningsbranschen för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och omsätta den i praktiken. En väktare ska idag kunna ta emot och förstå instruktioner, bevakningsorder, rapportera avvikelser, förebygga bränder, skador och brott samt kunna ingripa när så behövs. Detta sammantaget ställer stora krav på rekryteringen och även på utbildningen.

BYA har förutom uppdraget att utbilda väktare, även uppdraget att samverka med Försvarsmakten i avseendet kompetensförsörjning, karriärsväxling och validering av utbildning. En rekryt som genomfört sin grundutbildning med godkänt resultat matchar krav- profilen för att bli väktarelev. Redan idag kan de rekryter som slutfört sin militära grundutbildning validera sin skyddsvaktsutbildning för att tjänstgöra som skyddsvakt på exempelvis ett kärnkraftverk genom ett bevakningsföretag. Valideringen har gjorts möjlig i samverkan mellan Försvarsmakten, BYA och Polisen.

Bevakningsbranschen ser gärna att de som genom- fört sin militära grundutbildning fortsätter som hel- tids- eller tidvis tjänstgörande soldater, sjömän under några år eftersom det sker en kontinuerlig kompetensutveckling av de individer som tjänstgör i För- svarsmakten. Det ger även individen mer motivation genom variation i sitt yrkesliv. Det nära samarbetet mellan Försvarsmakten, BYA och Polisen ger redan nu möjligheter att validera ytterligare kunskaper och formella utbildningar från Försvarsmaktens grundutbildning till bevakningsbranschens  grundutbildning.

Några delar är bevakningsjuridik, brand, sjukvård, självskydd och en del andra ämnen som idag heter olika, men som i innehåll och mål kan matchas mot varandra för att hitta en tydlig validering.

Erfarenheter och personlig utveckling/mognad är en del som gör att bevakningsbranschen och För- svarsmakten ser heltidstjänstgörande soldater som viktiga att kunna karriärväxla efter att de har fullgjort sitt tjänstgöringsavtal. Här är arbetet med att hitta erbjudanden som är utvecklande och attraktiva för den enskilde, men som också ger bägge parter en möjlighet att samsas om individen längre fram.

Idag är volymen av heltidstjänstgörande som är i behov av att karriärväxla låg. Den volymen kommer dock att öka. När volymen är i ”balans” finns möjlighet för Försvarsmakten att kompetensutveckla individer från bevakningsbranschen, till exempel till specialist- eller reservofficer i syfte att hitta en balans med flödet på personer som behöver motiveras och kompetenshöjas.

BYA besöker de olika utbildningsplatserna och möter rekryter som är på väg att avsluta sin grundutbildning i Försvarsmakten. I samråd med förbandet erbjuder vi intresserade rekryter en hel- eller deltidstjänstgöring i bevakningsbranschen. På de förband där individerna i första hand behöver bemanna befattningar som gapar tomma informerar vi om de behov som på sikt kommer att finnas. En längre tjänstgöring i Försvarsmakten ger den enskilde en ökad kompetens som gynnar alla parter.

De som idag utbildar sig till bevakningssoldater eller mot hemvärnet kan direkt efter utbildningen söka till bevakningsbranschen. Här ser branschen mycket positivt på samarbetet och har redan haft ett drygt 50-tal sökande. Senast i Göteborg anmälde 28 av 44 individer att de ville bli kontaktade av ett bevakningsföretag på den ort som de var bosatta. Det enda som skiljer hemvärnssoldaterna från övriga soldater och sjömän är att det saknas krav på gymnasieutbildning.

Polismyndighetens krav på väktare gällande det svenska språket är i praktiken väl uppfyllt om man klarar den militära grundutbildningen. Bevaknings- branschen jobbar tillsammans med myndigheterna för att hitta en tydlig valideringsmodell. BYA:s bedömning idag är att ”Svenska 1” kommer att vara ett grundkrav för att kunna bli väktare.

BYA fortsätter att skapa kontakter med de olika förbanden för att hitta lokala och regionala samarbetsformer som ger resultat för alla parter. På central nivå jobbas det vidare med valideringsformer och olika rekryteringsprocesser för att gemensamt uppträda på olika arenor där vi tillsammans kan attrahera rätt personer och sprida kunskap om våra viktiga uppdrag i samhället.

Text: Jim Persson, BYA