Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
5 april, 2019

Arbetsgivare berättar: SRS

SRS (Scandinavian Risk Solutions) tecknade 2016 en avsiktsförklaring med Försvarsmakten för att verka för en gemensam kompetensförsörjning och har sedan dess aktivt arbetat för att fördjupa samarbetet och uppnå en vinna-vinna-vinna för alla inblandade parter.

Vilka är SRS?

SRS är en skandinavisk helhetsleverantör och partner inom säkerhet och riskhantering. Vi erbjuder komplett säkerhetsriskhantering till företag, myndigheter och privatpersoner. Både nationellt och internationellt, såväl i freds som konfliktområden, och har så gjort sedan starten 2004. Bolaget startades av officerare från Särskilda Skyddsgruppen (SSG).

Varför samarbete med Försvarsmakten?

SRS skyddar svenska intressen både nationellt och internationellt. Vi är säkerhetsleverantör till bland annat Svenskt Näringsliv (och dess 50 medlemsorganisationer), Business Sweden (svenska företag vid etablering utomlands) och Utrikesdepartementets personal i konfliktområden. Vår personalstyrka är en dynamisk blandning av internationellt erfarna specialister, civila säkerhetsexperter och analytiker där majoriteten har en bakgrund ifrån Försvarsmakten. Vår personalstyrka är vår största tillgång och i framtiden behöver vi bli fler för att kunna fortsätta vårt arbete med att aktivt skydda gemensamma svenska intressen.

Er syn på kompetensförsörjning?

Vår syn på kompetensförsörjning kan delas upp i två delar:

Långsiktigt behöver vi säkerställa att ett större antal lämpliga och kvalificerade talanger söker sig till den privata säkerhetsbranschen efter avslutad Försvarsmaktskarriär. SRS träffar regelbundet rekryter och soldater på de olika arbetsgivarträffarna runt om i landet och berättar om de karriärval de kan göra efter fullgjord anställning och vilka utbildningar de behöver för att öka chanserna till en framgångsrik civil karriär inom säkerhet.

Kortsiktigt behöver vi säkerhetsoperatörer (Close Protection Operatives) till våra utländska uppdrag i konfliktzoner, där vi först och främst skyddar svenska ambassader och dess personal. Lämpliga talanger har ofta tjänstgjort inom Försvarsmakten i minst 5 år och samlat på sig erfarenhet ifrån utlandsmissioner samt utbildat sig för att få en internationellt gångbar licens. Flertalet är idag tjänstlediga ifrån Försvarsmakten för att jobba hos oss under ett år innan de går tillbaka till sina förband. Med hänsyn till den typ av arbete som SRS utför tillåter vi inte anställningar hos oss som bisyssla men väl vid tjänstledighet.

Har ni upplevt några utmaningar med avsiktsförklaringen?

Vi har blivit varmt välkomnade av HR/förbandsledningar och mötts av en öppenhet gällande fördjupande diskussioner rörande samarbetet och en gemensam syn på kompetensförsörjning. Vår utmaning har nog inte varit att få alla involverade att se och förstå nyttan med samarbetet, men det har kanske tagit längre tid att uppnå den effekt vi eftersträvar än vad vi initialt trodde. För oss har det varit viktigt att eftersträva en aktiv dialog och en långsiktig personalutveckling på Försvarsmaktens villkor, ej rycka soldater i karriären. Vår gemensamma ambition är att hitta modeller för tjänstgöring och fortbildning som gynnar både Försvarsmakten, samhället i stort, soldaterna och SRS.

Vad önskar SRS att samarbetet ger?

  • Att GSS fullgör eller förlänger sin aktiva tjänstgöringsperiod
  • Att andra svenska myndigheter såsom t.ex. Utrikesdepartementet och Ambassader kan nyttja kvalificerad och certifierad Försvarsmaktspersonal
  • Att SRS och andra aktörer inom säkerhetsbranschen får tillgång till kvalificerad arbetskraft och kan erbjuda intressanta arbeten efter aktiv tjänstgöring inom Försvarsmakten
  • Att Försvarsmakten får fortsatt tillgång till deltidstjänstgörande personal med hemvist i säkerhetsbranschen
  • Och framförallt att våra GSS får en möjlighet till en intressant fortsatt karriär baserad på de kunskaper och erfarenheter de utvecklat under sin aktiva tid i Försvarsmakten

 

Ellinor Andreasson, HR Chef SRS